Fortbildning, föredrag, handledning

  • Fortbildning och föreläsning om pedagogiskt arbete i barnomsorg eller skola vid språkstörning, talstörning, språkliga svårigheter i samband med autism, stamning, selektiv mutism eller dyslexi.
  • Utbildning om flerspråkighet och flerspråkiga barns utveckling samt läs- och skrivinlärning.
  • Utbildning i alternativa verktyg för läs och skrivsvårigheter, t.ex. talsyntes, scanning, diktering och rättstavningsprogram.
  • Föreläsning och workshop i alternativ kompletterade kommunikation, t.ex. TAKK eller bildstödsarbete såsom InPrint eller Widgit.
  • Handledning i professionsgrupper kring olika kommunikationssvårigheter (t.ex. autismspektrumstörning eller språkstörning). Det kan handla om ett allmänt tema, till exempel hur man skapar en kommunikativt tillgänglig miljö, arbetar med sociala berättelser, bildstöd eller tecken som stöd (TAKK).
  • Hållbar röst! Föreläsning och workshop med övningar i röstteknik och röstergonomi. Vi går igenom hur den mänskliga rösten fungerar och hur man kan utnyttja den som kommunikationsmedel. Alla är födda med en unik röst men det går att påverka hur den låter. För många är det det viktigaste arbetsredskapet och den ska hålla hela livet. Man får lära sig grundläggande rösthygien och röstergonomi och får övningar och verktyg att arbeta vidare med.

Kontakta mig för offert!

Se här för tidigare och aktuella föreläsaruppdrag.