Talterapi

Vad?

Vad?

Talterapi är medicinsk rehabilitering och en målinriktad behandling där man vill avlägsna, lindra eller förebygga svårigheter med talet, språket eller kommunikationen. Målet är att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Terapins inriktning och målsättningar beror på personens behov. Näromgivningens deltagande och aktivitet är viktigt.

Vem?

Jag träffar både barn, ungdomar och vuxna och arbetar med följande patientgrupper:

Dyspraxi (svårigheter med att planera och koordinera talrörelser). Jag använder intensiv uttals- och artikulationsterapi enligt metoden Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC).

Tal-, språk- och kommunikationssvårigheter vid autismspektrumstörning, intellektuell funktionsnedsättning eller syndrom. Jag använder olika alternativa kommunikationssätt såsom Tecken som stöd, TD-Snap, med mera, som komplement till tal- och språkträning.

Munmotoriska svårigheter med påverkan på tal eller ätande. Jag använder Oral Placement Therapy (OPT) där man tränar med olika redskap för att förbättra munmotoriken och talfunktionen.

Röstbesvär (t.ex. rösttrötthet/fonasteni, stämbandsknutor, röstproblem vid neurologisk sjukdom/skada, röst-transition vid könsbekräftande vård, röststörning hos professionella artister, heshet hos barn, EILO). Jag arbetar bl.a. med fonationsrörsmetoden.

Stamning  hos barn, ungdomar eller vuxna (svårigheter att komma framåt i talet p.g.a. repetitioner, förlängningar och /eller blockeringar, trots att man vet vad man vill säga). Jag arbetar bl.a. utifrån Palin PCI-metodik med barn som är en familjebaserad stamningsterapi. Med ungdomar och vuxna arbetar jag med en integrerad terapi. Jag tar också emot personer med skenande tal (forsande, orytmiskt eller svårbegripligt tal).

Språkstörning (försenad eller avvikande tal- och språkutveckling). Jag tränar språkets form, innehåll och användning individuellt med barnet samt ger handledning till föräldrar och pedagoger i olika strategier som de kan göra för att stimulera språkutvecklingen. Jag är licensierad i metodiken Hanen- It takes two talk. Jag hjälper även ungdomar och vuxna med språkstörning med både tränande och stöttande strategier.

Selektiv mutism (talängslan där man pratar endast vissa sammanhang). Jag arbetar med handledningsinriktad exponeringsterapi där man gradvis minskar obehaget för att öka den kommunikativa delaktigheten.

Hur?

Kontakta mig för att boka tid, göra en intresseanmälan eller för att få mer information om hur man går till väga. Man kan komma genom FPA-rehabilitering, med betalningsförbindelse från sjukvården eller privatbetalande. Väntetiden varierar med typ av terapi och insats.