Talterapi

Vad?

Vad?

Talterapi är medicinsk rehabilitering och en målinriktad behandling där man vill avlägsna, lindra eller förebygga svårigheter med talet, språket eller kommunikationen. Målet är att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Terapins inriktning och målsättningar beror på personens behov. Näromgivningens deltagande och aktivitet är viktigt.

Vem?

Jag arbetar på svenska och träffar både barn och vuxna och arbetar med följande patientgrupper:

Tidig intervention för barn med försenad tal-, språk- och kommunikationsutveckling av olika skäl. Jag använder metodiken Hanen- It takes two talk som är systematisk och målinriktat behandlingsprogram för föräldrar och barn mellan 1-5 år.

Dyspraxi (svårigheter med att planera och koordinera talrörelser). Jag använder intensiv uttals- och artikulationsterapi enligt metoderna Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC) eller PROMPT.

Dysartri (talsvårigheter som orsakas av skada i hjärnan eller i nervsystemet, och innebär att personen får nedsatt rörlighet i musklerna som används vid tal). Jag arbetar med att förbättra talmotoriken utifrån PROMPT-behandling. Jag använder Oral Placement Therapy (OPT) där man tränar med olika redskap för att förbättra munmotoriken och talfunktionen.

Tal-, språk- och kommunikationssvårigheter vid autismspektrumstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Jag använder olika alternativa kommunikationssätt såsom Tecken som stöd, TD-Snap, med mera, som alternativ eller komplement till tal- och språkträning och vägleder omgivningen i hur de kan hjälpa personen att kommunicera.

Röstbesvär (t.ex. rösttrötthet/fonasteni, stämbandsknutor, röstproblem vid neurologisk sjukdom/skada, röst-transition vid könsbekräftande vård, röststörning hos professionella artister, heshet hos barn, EILO). Jag arbetar bl.a. med fonationsrörsmetoden.

Stamning  hos barn, ungdomar eller vuxna (svårigheter att komma framåt i talet p.g.a. repetitioner, förlängningar och /eller blockeringar, trots att man vet vad man vill säga). Jag arbetar bl.a. utifrån Palin PCI-metodik med barn som är en familjebaserad stamningsterapi. Med ungdomar och vuxna arbetar jag med en integrerad terapi. Jag tar också emot personer med skenande tal (forsande, orytmiskt eller svårbegripligt tal). Jag använder också inslag från Acceptence and Commitment Therapy (ACT) med vuxna för att man ska kunna känna att man kan ha ett så bra liv som möjligt trots talsvårigheter.

Språkstörning (svårigheter att tala eller förstå språk). Jag tränar språkets form, innehåll och användning med barnet/ungdomen, samt ger handledning till föräldrar och personal i olika strategier som de kan göra för att stimulera språkutvecklingen eller kompensera för det som är svårt. Med personer med stora uttalssvårigheter använder jag också PROMPT-behandling.

Selektiv mutism (talängslan där man pratar endast vissa sammanhang). Jag arbetar med handledningsinriktad exponeringsterapi där man gradvis minskar obehaget för att öka den kommunikativa delaktigheten.

Hur?

De flesta kommer med remiss/betalningsförbindelse från den offentliga sjukvården eller med rehabiliteringsplan från FPA.

Väntetiden växlar under året beroende på hur många patienter som påbörjar och avslutar sina terapier. Just nu varierar väntetiden mellan 2 veckor och över 9 månader, beroende på vilken typ av terapi och insats.

Kontakta mig för att boka tid, göra en intresseanmälan eller för att få mer information om hur man går till väga.