Läs- och skrivutredning / dyslexiutredning

Vad?

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter finns hos 5-8 % av befolkningen. Idag vet man att dyslexi inte har med intelligens att göra, då man kan vara mycket begåvad men ändå ha problem med att läsa och stava. Tillgång till ett bra skriftspråk, att snabbt kunna läsa och skriva är i dagens högteknologiska och datoriserade samhälle nödvändigt. Läs- och skrivförmåga är en nödvändighet för att söka, sovra och använda kunskap i ett allt intensivare informationsflöde.

Varför?

Ju tidigare upptäckter åtgärder, desto bättre effekt! Träning kan ge effekt i alla åldrar men hjälpen blir störst och går lättast om träningen sätts in tidigt då hjärnans formbarhet är som störst. En dyslexiutredning kan genomföras från och med årskurs 3 upp till vuxen ålder. Det går att genomföra en läs- och skriv utredning även om eleven inte har börjat lära sig att läsa. Talterapeutens viktigaste uppgift är att ta reda på vad läs- och skrivsvårigheterna som märks beror på och vad varje individ behöver för stöd och anpassningar.

Hur?

Vid en dyslexiutredning av talterapeut/logoped görs en noggrann kartläggning genom tester för att göra en fullständig analys av personens svaga och starka förmågor. Bakgrundsinformation är också en viktig del för att ta reda på vad det är som orsakar läs- och skrivsvårigheterna. Andra saker som kan förklara läs- och skrivsvårigheter är språkliga svårigheter, koncentrationssvårigheter, för lite undervisning, sociala svårigheter, medicinska faktorer, flerspråkighet, m.m. Utredningen görs i enlighet med de kliniska riktlinjer som är framtagna för vad som ska ingå i en logopedisk läs- och skrivutredning och innefattar:

  • Fullständig utredning av läs- och skrivförmåga, inklusive språklig förmåga.
  • Utlåtande med individanpassade åtgärdsförslag på pedagogiska anpassningar, träningsmetoder eller hjälpmedel.
  • Återgivningsmöte med genomgång av alla svårigheter som upptäckts, hur de kan tränas eller hanteras.

Det behövs ingen remiss för utredning utan det går bra att kontakta mig direkt. Några vanliga hälsoföräskringar på Åland täcker utredning med talterapeut med remiss från läkare. Man kan betala helt privat och skolor kan också köpa in tjänsten.

Utlåtande och diagnos

Om du bedöms uppfylla kriterierna för dyslexi och det inte finns andra saker som förklarar läs- och skrivsvårigheterna brukar talterapeutens utlåtande räcka för anpassningar vid till exempel högskoleprov, studentskrivning, körkortsteoriprov och dyl. Om man önskar den medicinska diagnosen dyslexi kan man gå till en läkare med utlåtandet för att få ett intyg.

Mer information om dyslexi

Kontakta mig för att boka tid.