Utredning

Vad?

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter finns hos 5-8 % av befolkningen. Idag vet man att dyslexi inte har med intelligens att göra, då man kan vara mycket begåvad men ändå ha problem med att läsa och stava. Tillgång till ett bra skriftspråk, att snabbt kunna läsa och skriva är i dagens högteknologiska och datoriserade samhälle nödvändigt. Läs- och skrivförmåga är en nödvändighet för att söka, sovra och använda kunskap i ett allt intensivare informationsflöde.

Varför?

Ju tidigare upptäckter åtgärder, desto bättre effekt. Träning kan ge effekt i alla åldrar men hjälpen blir störst och går lättast om träningen sätts in tidigt då hjärnans formbarhet är som störst. En dyslexiutredning kan genomföras från och med årskurs 3 upp till vuxen ålder. Utredningens viktigaste uppgift är att ta reda på vad läs- och skrivsvårigheterna som märks beror på och vad varje individ behöver för stöd och anpassningar. Om läs- och skrivutvecklingen går mycket långsamt kan man göra utredning tidigare än åk 3 för att undersöka bakomliggande faktorer och få underlag för hur man kan komma vidare.

Hur?

Vid en läs- och skrivutredning av talterapeut görs en noggrann kartläggning genom standardiserade tester för att göra en kvantitativ och kvalitativ analys av personens svaga och starka förmågor kopplade till läsning och skrivning. Bakgrundsinformation från personen själv, föräldrar och lärare är också en viktig del för att ta reda på vad det är som orsakar läs- och skrivsvårigheterna.

Utredningen görs i enlighet med de kliniska riktlinjer som är framtagna för vad som ska ingå i en läs- och skrivutredning med logoped/talterapeut och innefattar:

  • Fullständig utredning av läs- och skrivförmåga, inklusive bedömning av språklig förmåga.
  • Utlåtande samt ev. intyg med individanpassade åtgärdsförslag på pedagogiska åtgärder, träningsmetoder eller hjälpmedel.
  • Återgivningsmöte med genomgång av alla svårigheter som upptäckts, hur de kan tränas eller hanteras. Vid önskemål även ett nätverksmöte på skola.

En ev. dyslexidiagnos ställs i samråd med leg. läkare (t.ex. på HC, en skolläkare eller privat läkarcentral). Talterapeutens utlåtande ihop med läkares intyg är giltigt för att få rätt till anpassningar för dyslexi.

Det behövs ingen remiss för utredning utan det går bra att kontakta mig direkt. Några vanliga hälsoförsäkringar på Åland täcker utredning med talterapeut, men då behöver man en remiss från läkare via privat läkarcentral.

Pris: kostnaden beror på tidsåtgången som varierar med ålder/årskurs, tidigare genomförda utredningar och screeningar, samt om man är en- eller flerspråkig.

Väntetid: 2-12 veckor (varierar med tidpunkt på skolans läsår).

Kontakta mig för att få mer information, boka tid eller diskutera behov av utredning.

Mer information om dyslexi

➡️Jag utreder även språkstörning hos barn, ungdomar och vuxna.