Läs- och skrivutredning / dyslexiutredning

Vad?

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter finns hos 5-8 % av befolkningen. Idag vet man att dyslexi inte har med intelligens att göra, då man kan vara mycket begåvad men ändå ha problem med att läsa och stava. Tillgång till ett bra skriftspråk, att snabbt kunna läsa och skriva är i dagens högteknologiska och datoriserade samhälle nödvändigt. Läs- och skrivförmåga är en nödvändighet för att söka, sovra och använda kunskap i ett allt intensivare informationsflöde.

Varför?

Ju tidigare upptäckter åtgärder, desto bättre effekt! Träning kan ge effekt i alla åldrar men hjälpen blir störst och går lättast om träningen sätts in tidigt då hjärnans formbarhet är som störst. En dyslexiutredning kan genomföras från och med årskurs 3 upp till vuxen ålder. Det går att genomföra en läs- och skrivutredning även om eleven inte har börjat lära sig att läsa för att undersöka bakomliggande faktorer som stör läs- och skrivutveckling. Talterapeutens viktigaste uppgift är att ta reda på vad läs- och skrivsvårigheterna som märks beror på och vad varje individ behöver för stöd och anpassningar.

Hur?

Vid en läs- och skrivutredning av talterapeut görs en noggrann kartläggning genom standardiserade tester för att göra en kvantitativ och kvalitativ analys av personens svaga och starka förmågor kopplade till läsning och skrivning. Bakgrundsinformation från föräldrar och lärare är också en viktig del för att ta reda på vad det är som orsakar läs- och skrivsvårigheterna. Andra saker som kan förklara läs- och skrivsvårigheter är språkliga svårigheter, koncentrationssvårigheter, för lite undervisning, sociala svårigheter, medicinska faktorer, flerspråkighet, m.m. Det är bra om man går i åk 3 för att göra en utredning, men om läs- och skrivutvecklingen går mycket långsamt kan man göra utredning tidigare och undersöka bakomliggande faktorer till svårigheterna.

Utredningen görs i enlighet med de kliniska riktlinjer som är framtagna för vad som ska ingå i en läs- och skrivutredning och innefattar:

  • Fullständig utredning av läs- och skrivförmåga, inklusive språklig förmåga.
  • Utlåtande samt ev. intyg med individanpassade åtgärdsförslag på pedagogiska anpassningar, träningsmetoder eller hjälpmedel.
  • Återgivningsmöte med genomgång av alla svårigheter som upptäckts, hur de kan tränas eller hanteras. Vid önskemål även ett möte på skolan.

En ev. dyslexidiagnos ställs i samråd med leg. läkare.

Det behövs ingen remiss för utredning utan det går bra att kontakta mig direkt. Några vanliga hälsoförsäkringar på Åland täcker utredning med talterapeut med remiss från läkare. Kontakta mig för att få mer information, boka tid eller om du vill diskutera behovet av utredning.

Mer information om dyslexi

➡️Jag utreder även språkstörning hos barn, ungdomar och vuxna.